ČeštinaNěmčinaAngličtina
FacebookKemp získal ocenění v anketě Kemp roku 2015

Contacts Intercamp Mosquito Vysoká Lípa

Vysoká Lípa 1
40716 Jetřichovice


E-mail: info@mosquito.cz
Tel: +420 728 973 842 - recepce
Tel: +420 777 183 013 - správce
Tel: +420 773 380 177 - provozní vedoucí

GPS: 50˚51΄23,41΄΄ N 14˚21΄16,38΄΄ E

MSQ OUTDOOR s.r.o.
Vysoká Lípa 1 - Jetřichovice
IČ: 27262502 DIČ: CZ27262502

Company is registered in Regional Court in Usti nad Labem Section C, File 21315


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky MSQ OUTDOOR s.r.o., Vysoká Lípa 1, Jetřichovice 407 16.

Použité pojmy:

Provozovatel ubytování a zpracovatel: MSQ OUTDOOR s.r.o., IČ: 272 62 502, Intercamp Mosquito Vysoká Lípa, Apartmán restaurace Praha Jetřichovice, Jetřichovice 407 16.

Správce údajů: MSQ OUTDOOR s.r.o., IČ: 272 62502, Vysoká Lípa 1, Jetřichovice 407 16, https://www.mosquito.cz, emailový kontakt: info@mosquito.cz, telefonický kontakt: +420 728 973 842, +420 777 183 013 (dále jen „Správce”)

Subjekt údajů: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele (dále jen "Subjekt")

Předpis: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů

Prohlášení Provozovatele:

Provozovatel pracuje s osobními údaji, proto ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016, o Ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů, vyžaduje souhlas Subjektu se zpracováním osobních údajů.

Prohlášení Subjektu:

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu https://www.penzionvlcijamy.cz, odesláním rezervační zprávy prostřednictvím e-mailu či oslovení zaměstnanců Penzion Vlčí Jámy prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Správci souhlas se zpracováním osobních údajů a to za níže uvedených podmínek:

I. V případě odeslání webového kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení Správce Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, emailová adresa (pokud bude poskytnuta), telefonický kontakt (pokud bude poskytnut), adresa Subjektu (pokud bude poskytnuta), jiný osobní údaj poskytnutý Subjektem

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Vytvoření rezervace ubytování

3. Doba zpracování osobních údajů je: Osobní údaje budou zpracovány a uloženy pro dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám

Subjekt odesláním kontaktního formuláře a údajů prostřednictvím webu Správce tj. https://www.penzionvlcijamy.cz, či oslovení Správce prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@mosquito.cz. Dále Zákazník je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovací knihy Intercampu Mosquito, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu).

II. V případě vyplnění Ubytovací knihy Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány (v závislosti na druhu zákazníka a využitých službách):

Název společnosti, identifikační čísla a kontakty společnosti, jméno a příjmení, příp. rodné příjmení, trvalé a přechodné bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt, státní občanství, datum narození, místo a stát narození, číslo občanského průkazu, cestovního dokladu nebo jiného platného dokladu k prokázání totožnosti, RZ vozidla, podpis, biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému pouze v odpovídajícím rozsahu v rámci z přípustného právního titulu zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) tj. zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce*.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Tyto osobní údaje vyjma biometrických údajů je nutné zpracovávat za účelem plnění zákonných povinnosti Správce jako ubytovatele (viz. zákon o pobytu cizinců na území ČR (z.č. 326/1999 Sb.) a zákon o místních poplatcích (z.č. 565/1990 Sb.), dle těchto právních předpisů je provozovatel ubytovacího zařízení povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let) a jako nutné kontaktní údaje o zákaznících (hostech) zařízení, např. pro případ ponechaných věcí na pokoji apod.

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Tyto údaje vyjma biometrických údajů budou Správcem zpracovávány po celou dobu ubytování Zákazníka a po dobu 7 dní po skončení ubytování Zákazníka, nestanoví-li zákon dobu delší. Biometrické údaje ze záznamu bezpečnostního kamerového systému je nutné zpracovávat z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců a hostů zařízení, ochrany zdraví a majetku. Tyto biometrické údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 14-ti dnů, nestanoví-li zákon dobu delší.

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám

Subjekt vyplněním Ubytovací knihy pracovníkům Správce prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@mosquito.cz. Dále Subjekt je srozuměn a souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při rezervaci ubytování nebo při nástupu k ubytování (vyplnění Ubytovací knihy), je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním nebo v průběhu objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti ubytování realizovat či dále v něm pokračovat, postupováno ukončením ubytování dle podmínek platného Ubytovacího řádu.

*Poučení Subjektu Správce: Tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Osobní údaje Subjektu budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu a to za výše uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je jeho zájem o ubytování poskytované Penzionem Vlčí Jámy.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.